TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE TŁUMACZENIA USTNE TŁUMACZENIA PISEMNE W WARSZAWIE TŁUMACZENIA EKSPRESOWE W CENTRUM WARSZAWY TŁUMACZENIA
DOKUMENTÓW STRON WWW

LEXIS_TŁUMACZENIA-WARSZAWA

REGULAMIN
Translation Agency in Warsaw

    
NetByte Design Studio - 0567
STRONA GŁÓWNA
cennik tłumaczeń:

angielski  tłumaczenia

niemiecki tłumaczenia

rosyjski tłumaczenia

chiński  tłumaczenia

czeski tłumaczenia

duński  tłumaczenia

francuski  tłumaczenia

grecki tłumaczenia

hiszpański  tłumaczenia

holenderski  tłumaczenia

hindi  tłumaczenia

japoński  tłumaczenia

koreański  tłumaczenia

litewski  tłumaczenia

niderlandzki  tłumaczenia

norweski  tłumaczenia

słowacki  tłumaczenia

szwedzki  tłumaczenia

turecki  tłumaczenia

ukraiński  tłumaczenia

urdu  tłumaczenia

wietnamski  tłumaczenia

włoski  tłumaczenia

węgierski  tłumaczenia

 

KONTAKT

Regulamin Agencji Tłumaczeń LEXIS
1. Postanowienia ogólne.

1.1. Agencja Tłumaczeń LEXIS (zwana dalej LEXIS) wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe (nieuwierzytelnione) i przysięgłe (uwierzytelnione), oraz tłumaczenia ustne z języka polskiego na wyżej wymienione języki obce, oraz z wyżej wymienionych języków obcych na język polski, zgodnie z niniejszym Regulaminem..


1.2. Aktualny cennik usług LEXIS jest dostępny powyżej, po kliknięciu na flagę każdego z państw.

1.3. Wszystkie tłumaczenia pisemne i ustne są wykonywane przez LEXIS po otrzymaniu od Zleceniodawcy pisemnego zamówienia na daną usługę. Druk zamówienia tłumaczenia jest dostępny w siedzibie LEXIS, dla klientów indywidualnych, zlecających tłumaczenie osobiście, lub przesyłany mailowo do Zamawiającego. Wypełniony druk zamówienia tłumaczenia, podpisany przez osobę upoważnioną w instytucji zlecającej tłumaczenie do reprezentowania Zamawiającego wobec LEXIS, powinien zostać odesłany faksem do LEXIS.


2. Składanie i anulowanie zamówienia tłumaczenia.

2.1. Zlecenie jest składane przez Zamawiającego w formie pisemnej na druku zamówienia tłumaczenia, który może być dostarczony do LEXIS osobiście, mailem, faksem, pocztą lub przesyłką kurierską.

2.2. Wraz z drukiem zamówienia tłumaczeni Zamawiający dostarcza tekst do tłumaczenia w postaci elektronicznej lub wydruku. W przypadku zlecenia tłumaczenia przysięgłego Zamawiający dostarcza tekst w oryginale, czyli w formie papierowej. Jeśli Zamawiający nie dostarczy oryginału dokumentu do tłumaczenia na tłumaczeniu przysięgłym znajdzie się adnotacja, że wykonano je z kopii dokumentu.

2.3. Po otrzymaniu druku zamówienia tłumaczenia, tekstu do tłumaczenia oraz, w przypadku klientów indywidualnych, przedpłaty za tłumaczenie, LEXIS przystępuje do realizacji zlecenia. 

2.4. Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, to jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wstrzymania realizacji zlecenia według ceny ustalonej na druku zamówienia tłumaczenia.
 

 

statystyka

3. Zasady wykonywania tłumaczeń.

3.1. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z podziałem na strony rozliczeniowe, czyli za odpowiednią liczbę znaków w tekście przetłumaczonym. Jedna strona rozliczeniowa wynosi:

-1600 znaków razem ze spacjami według wskazań edytora tekstu dla tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego)
-1125 znaków razem ze spacjami dla tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005).

Minimum rozliczenia dla tłumaczenia zwykłego stanowi jedna strona rozliczeniowa. Ceny za stronę tłumaczenia zwykłego są dostępne powyżej, po kliknięciu na flagę każdego z państw.
Tekst przekraczający objętościowo 1600 znaków rozliczany jest na podstawie rzeczywistej ilości znaków na tej stronie i nie jest zaokrąglana do ceny pełnej jednostki tłumaczeniowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości minimum rozliczenia dla tłumaczeń przysięgłych stanowi jedna strona rozliczeniowa tj. 1125 znaków ze spacjami, a każda kolejna rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako pełna.

3.2. Termin realizacji zlecenia wynosi dwa dni robocze od dnia złożenia zamówienia tłumaczenia, dla dokumentów do 8 stron A4. Dla dokumentów, które zawierają więcej stron są ustalane odrębne terminy wykonania tłumaczenia.

3.3. Zlecenia wykonywane na kolejny dzień roboczy są traktowane jako pół-ekspresowe. Zlecenia wykonywane na ten sam dzień roboczy, są traktowane jako super ekspresowe.  Podobnie tłumaczenia wymagające pracy tłumacza po godzinie 17.00, w nocy, w weekendy i lub święta, są traktowane jako zlecenia wykonywane w trybie super ekspresowym  bez względu na ilość stron tekstu do przetłumaczenia. Ceny za tłumaczenia w trybie pół-ekspresowym i super ekspresowym są dostępne powyżej, po kliknięciu na flagę każdego z państw.

3.4. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć wraz z tekstem do tłumaczenia słowniczek terminologii przyjętej przez Zamawiającego dla  tego tekstu, jeżeli taki słownik istnieje. W przeciwnym razie LEXIS nie przyjmuje reklamacji dotyczących użycia przez tłumacza słownictwa nie uwzględniającego w/w terminologii dla tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

3.5. Tłumaczenia zwykłe mogą być odbierane przez Zamawiającego osobiście, lub odsyłane mailem, albo faksem, zgodnie ze wskazaniami na druku zamówienia tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe, ze względu na jego papierową formę, musi być odebrane przez Zamawiającego osobiście. Na życzenie Zamawiającego LEXIS może dostarczyć tłumaczenie przysięgłe za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, na koszt Zamawiającego.

3.6. W każdym przypadku LEXIS może ustalić realizację zlecenia tłumaczenia na indywidualnych zasadach, odbiegających od wskazań cennika i niniejszego Regulaminu Współpracy, o czym Zamawiający zostanie poinformowany, a tłumaczenie będzie wykonywane na tych zasadach jedynie po akceptacji Zamawiającego.

3.7. LEXIS zastrzega sobie prawo do zlecenia zamówionego tłumaczenia osobom trzecim, nie będących stroną niniejszej umowy.

4. Formy i warunki płatności.

4.1 Klienci indywidualni zobowiązani są wnieść przedpłatę w momencie składania zamówienia tłumaczenia. Wartość przedpłaty jest ustalana indywidualnie i jest zależna od objętości i stopnia trudności tekstu oraz od trybu wykonania zlecenia. Pozostała część opłaty jest uiszczana gotówką przy odbiorze tłumaczenia.

4.2 Klienci instytucjonalni uiszczają zapłatę za wykonane tłumaczenie  przelewem w terminie wyszczególnionym na fakturze VAT wystawionej za zrealizowane zlecenie, na konto firmowe nr:
BANK MILLENNIUM SA: 66 1160 2202 0000 0000 6082 2496

5. Reklamacje.

5.1. Reklamacje związane z błędami w wykonaniu tłumaczenia, jeśli powstały one wyłącznie z winy LEXIS, muszą być zgłoszone  z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w formie pisemnej (z podaniem numeru strony i wiersza, w którym rzekomy błąd występuje) w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru wykonanego tłumaczenia przez Zamawiającego.

5.2. LEXIS nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu powstałe z winy Zleceniodawcy lub nieścisłości merytorycznych w treści tekstu zleconego do tłumaczenia.

5.3. W przypadku uznania reklamacji LEXIS zobowiązuje się usunąć ewentualne wady tłumaczenia w ciągu 7 dni roboczych (t.j. wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania reklamacji, bez dodatkowych opłat.

5.4. Odpowiedzialność LEXIS z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonane tłumaczenie.

5.5. Odpowiedzialność LEXIS nie obejmuje zleceń w trybie pół-ekspresowym i super ekspresowym. Zlecając tego typu tłumaczenie Zamawiający przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Mimo to LEXIS po zgłoszeniu zastrzeżeń jest zobowiązane do usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia w ciągu 7 dni roboczych (t.j. wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania reklamacji, bez dodatkowych opłat.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. LEXIS zobowiązuje się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zleconych do tłumaczenia jako poufnych i nie udostępniania ich w żaden sposób osobom trzecim.

6.2. LEXIS nie wyraża zgody do udostępniania swoich tłumaczeń innym agencjom tłumaczeń, biurom tłumaczeń bądź tłumaczom.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby LEXIS